کارگاه های برگزار شده در همایش “امنیت پایدار، ایران پایدار”

دانلود

عنوان : مرکز عملیات امنیت

مدرس: مهندس مجید ذوالفقاری

دانلود

عنوان:نقش مانورهای تیم قرمز در ارتقا امنیت سازمان   

مدرس: مهندس غزاله مصطفایی علائی