آدرس : سمنان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه، مرکز آپا دانشگاه سمنان

تلفن : 023-31535019

ایمیل : cert@semnan.ac.ir