این سامانه، اطلاعات آماری مربوط به تهدیدات سایبری رخ داده در ایران شامل آلودگی کامپیوترهای شخصی، تهدیدات وب، حملات شبکه، آسیب‌پذیری‌های کشف شده و ایمیل‌های آلوده را در قالب نمودارهایی به کاربران ارائه می‌دهد.