مرکز تخصصی آپا دانشگاه سمنان، اولین پایه امنیت سایبری در استان سمنان